Algemene Voorwaarden Atelier SasGlas

1. Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing met beperkte aansprakelijkheid Atelier SasGlas gedane aanbiedingen en/of geaccepteerde opdrachten en/of door ons te verrichten uitvoeringen, leveringen en/of overige diensten.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Atelier SasGlas.
1.4 Indien Atelier SasGlas een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijke gebleken zaken kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Atelier SasGlas de ondeugdelijk bevonden zaken op kosten van de opdrachtgever retourneren.
1.5 Meer verplichtingen dan uit deze algemene voorwaarden voortvloeien heeft Atelier SasGlas niet. Met name zal zij niet aansprakelijk zijn voor de indirecte schade of bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet levering, verkeerde levering of een gebrek aan het geleverde.
1.6 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking van en voor het risico van de opdrachtgever, eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
1.6 Atelier SasGlas is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan Atelier SasGlas verstrekte garantie.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 1 maand tot na de bestelling geldig.
2.2 De omzetbelasting is bij de genoteerde prijzen inbegrepen.
2.3 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in het assortiment en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke, volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren en maten van goederen. Afwijkingen van de in het assortiment voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nooit van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Opdrachten
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.2 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestelling of gegeven opdrachten binden Atelier SasGlas pas na schriftelijke acceptatie.

4. Leveringen
4.1 Elke deellevering, kan worden beschouwd als een op zichzelf staande transactie met alle rechtsgevolgen van dien.
4.2 Levertijd wordt bij benadering opgegeven, vertraging of oponthoud is niet voor rekening van Atelier SasGlas.
4.4 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Atelier SasGlas voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft “Atelier SasGlas” het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoudt van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan Atelier SasGlas verschuldigd is, wordt opeisbaar.

5. Verzendingen
5.1 Goederen worden verzonden met een door Atelier SasGlas aangewezen vervoerder.
5.2 Alle kosten die verbonden zijn aan vervoer, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Goederen die teruggezonden worden, moeten in originele verpakking en ter alle tijden franco teruggezonden worden. Eventuele kosten die Atelier SasGlas maakt door of voor terugname van geleverde goederen, zijn voor rekening van de opdrachtgever
5.4 De opdrachtgever kan niet reclameren op kosten die verband houden met verzending van goederen.
5.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

6. Overschrijding leveringstermijn.
6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, van welke aard dan ook, ontslaan Atelier SasGlas van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten schaden of interesse heeft.
6.2 Ingeval van overmacht zal Atelier SasGlas daarvan zo snel mogelijk bericht geven aan de opdrachtgever.
6.3 De met Atelier SasGlas overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Atelier SasGlas draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld.
7.2 Atelier SasGlas is niet aansprakelijk voor drukfouten, schrijffouten, telfouten of onduidelijkheden in productinformatie, offertes, opdrachtbevestigingen offertes of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospecties geldt de uitleg van Atelier SasGlas als bindend.

8.1 Op alle transacties met Atelier SasGlas is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter van onze keuzen, met uitsluiting van alle andere arbitrerende en adviserende lichamen.
8.2 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke Atelier SasGlas moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.